prim. mr. sc. NINA JURIĆ

dr. med., specijalist kliničke citologije

+387 33 755 583

Prim. mr. sc. Nina Jurić, dr. med., specijalist kliničke citologije, u Poliklinici AGRAM radi od 2008. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a diplomu je nostrificirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju je završila u Kliničkim bolnicama Merkur i Dubrava te u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

U tijeku specijalizacije tri je mjeseca provela na stručnom usavršavanju u Londonu, u Cytologic Laboratory, Department of Histopathology – UCL Hospitals.

Od 2001. godine radila je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu kao šef Odjela za citologiju gdje je stekla iskustvo iz opće citologije u radu s bolničkim i polikliničkim pacijentima.

Od školske 2005./06. godine je asistent, a od 2015. viši asistent iz predmeta Metode u citodijagnostici na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

2011. godine dobila počasno zvanje primarijus.
2014. godine obranila zvanje magistra znanosti.

U svakodnevnom radu bavi se ginekološkom citologijom i tumorima štitnjače i dojke te primjenjuje multidisciplinarni pristup pacijentu, a što uključuje usku suradnju sa specijalistima iz različitih područja poput radiologije, ginekologije, endokrinologije i kirurgije. Članica je Hrvatskog citološkog društva i Udruženja hematologa i transfuziologa BiH.

Sudjeluje na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima od kojih bismo izdvojili:

 1. Edukaciju za citoskrinere 2009. godine u organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva, UNFPA, i Udruženja ginekologa i perinatologa FBiH, sudjeluje kao edukator.
 2. Klinika za hematologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu organizirala 2003. godine seminar iz hematološke citologije za specijalizante Interne medicine na kojem je učestvovala kao edukator.
 3. Institut za kliničku patologiju i citologiju i Institut za naučno-istraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu organizirali su seminar Pedijatrijske patologije 2006. godine na kojem je učestvovala kao organizator i predavač.
 4. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i British Division of the International academy of pathology United Kingdom su organizirali The Second Bosnian British School of Pathology – The Breast Course 2008. godine na kojem je učestvovala kao član organizacionog odbora.
 5. Bila je organizator i predavač „Škole citologije – Osnove hematološke citologije“ u organizaciji Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Poliklinike AGRAM – Agram 2012. i 2013. godine.
Profesionalni interesi:

Citološka punkcija tumorskih tvorbi (štitnjača, dojke, limfni čvorovi i ostalo), iscjedak iz dojke, citologija urina, PAPA test.

Znanstveni radovi
 1. Ajanović A., Jurić N.: Najčešći upalni uzročnici u razmazima VCE brisa. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka – First Congress with international participation: Book of Abstracts, Neum. Sarajevo: Udruženje/Udruga laboratorijskih i sanitarnih tehničara u Bosni i Hercegovini - Association of Laboratory and Sanitary Technicians in Bosnia and Herzegovina (ULIST BiH); 2007; 45.
 2. Ajanović A., Jurić N.: Najčešći upalni uzročnici u razmazima VCE brisa. HealthMED . 2007; 1(2):43-45.
 3. Dilić S., Dalagija F., Cokoja S., Bešlić Š., Jurić N., Ibralić M., Bešlagić V., Krakonja F., Karović J.: Importance of fine-needle aspiration cytology in the diagnostics of breast lesions. Kongres radiologov Slovenije z mednarodno udeležbo, 3. Knjiga abstraktov – Congress of Slovenian radilogists with international participation, 3rd. Abstract Book, Bled. Ljubljana: Združenje Radiologov Slovenije - Slovenian Association of Radiologists; 2004: 40.
 4. Hasanbegović E.; Nikolić-Bartl J., Jurić N.: Case report: Acute myelocytic leukemia M7 in the case of a 2-year-old- girl with Down syndrome. B&H Symposium „Morphology in science and practice“ with international participation, 1. Book of Abstracts, Sarajevo. Sarajevo: Institut of Histology and Embriology Medical faculty; 2003: 43.
 5. Jurić N., Hasanbegović E.: Case presentation: Myelodysplastic syndrome in the case of a 12-year old girl. B&H Symposium "Morphology in science and practice" with international participation, 1. Book of Abstracts ; Sarajevo. Sarajevo: Institut of Histology and Embriology Medical faculty; 2003: 27.
 6. Jurić N., Nikolić-Bartl J.: The significance of the lymph node aspiration biopsy in diagnostics of benign and malignant diseases and in patients classification. B&H Symposium „Morphology in science and practice" with international participation, 1. Book of Abstracts, Sarajevo. Sarajevo: Institut of Histology and Embriology Medical faculty; 2003: 59-60.
 7. Kučukalić-Selimović E., Durić O., Bešlagić V., Vidović Z., Džubur-Aganović M., Begović-Hadžimuratović S., Bešlić N., Begić A., Milardović R., Dražeta Z., Kapidžić A., Jurić N.: Dijagnostički algoritam i menadžment pacijenata sa „sumnjivim" nodusom štitne žlijezde i evaluacija naših pacijenata sa potvrđenim karcinomom štitne žlijezde u periodu od 1993. do 2003. godine - Kongres otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga/kirurga Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 1. Zbirka apstrakta (sažetaka): CD-ROM, Sarajevo, 2003. ed. Udruženje otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga/kirurga FBiH; 2003: bez paginacije (1-2).
 8. Nikolić-Bartl J., Sofo-Hafizović A., Jurić N., Berbić -Fazlagić J.: Case report: Acute lymphoblastic leukemia with pathological eosinophilia. B&H Symposium „Morphology in science and practice" with international participation, 1. Book of Abstracts, Sarajevo. Sarajevo: Institut of Histology and Embriology Medical faculty; 2003: 13.
 9. Obralić N.: Registar malignih neoplazmi Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu: 2003. do 2007. Gavrankapetanović F., Gavrankapetanović I., Bilalović N., Jurić N., Selak I., Radović S., Žutić H., Bešlić Š., Gribajčević M., Junuzović Dž., Tanović H., Kandić Z., Kapidžić A., Kadić N., Dizdarević K., Alendar F., Hujić H., Mesihović-Dinarević S., Hadžismajlović A., Piranić H., Mesihović R., Alikadić-Husović A., Fazlić A., Bukvić I., Lončarević N. and Bijedić V., uređivački odbor. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo, 2008. 130 str.: ilustr.
 10. Omanović A., Jurić N.: Značaj primjene mijelograma u hematološkoj dijagnostici kod djece. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka - First Congress with international participation: Book of Abstracts, Neum. Sarajevo: Udruženje/Udruga laboratorijskih i sanitarnih tehničara u Bosni i Hercegovini - Association of Laboratory and Sanitary Technicians in Bosnia and Herzegovina (ULIST BiH); 2007: 48.
 11. Smajić J., Jurić N.: Značaj citološke punkcije limfnog čvora u dijagnostici malignih i benignih limfoma. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka - First congress with international participation: Book of Abstracts, Neum. Sarajevo: Udruženje/Udruga laboratorijskih i sanitarnih tehničara u Bosni i Hercegovini - Association of Laboratory and Sanitary Technicians in Bosnia and Herzegovina (ULIST BiH); 2007: 55.
 12. Spahić Z., Jurić N.: Morfološki pregled razmaza periferne krvi - normalna i patološka. Kongres medicinskih sestara i tehničara bih sa međunarodnim učešćem, 3. Knjiga apstrakta, Zenica. Zenica: Organizacioni odbor medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara BiH; 2003: 229-30.
 13. Jurić N., Citološka dijagnostika malignih neoplazmi dječje dobi. 1. Kongres hematologa i transfuziologa BiH sa međunarodnim učešćem, 1. Knjiga apstrakta, Sarajevo: Udruženje hematologa i transfuziologa FBiH i Udruženje hematologa Republike Srpske sa Udruženjem transfuziologa Republike Srpske; 2011:16.
 14. Jurić N., Smajić E.: Non-Hodgkin limfom - prikaz slučaja. 1. Kongres hematologa i transfuziologa BiH sa međunarodnim učešćem, 1. Knjiga apstrakta, Sarajevo: Udruženje hematologa i transfuziologa FBiH i Udruženje hematologa Republike Srpske sa Udruženjem transfuziologa Republike Srpske; 2011:69.
 15. Jurić N., Smajić E., Mehadžić S., Hasanbegović E., Tunić A.: Juvenilna mijelomonocitna leukemija. 2. Kongres hematologa Srbije i 6th Balkan Day of hematology, 2. Knjiga apstrakta, Beograd: Klinika za hematologiju Kliničkog centra Srbije, Beograd i Hematološka sekcija Srpskog lekarskog društva; 2011:187.
 16. Delić T., Jurić N., Jendriš-Škrljak E., Jurković I., Radović S., Stanimirović B.: Diagnosis and treatment of cervical squamous intraepithelial lesions (SIL), EFC Congress Berlin, 2010.
 17. Kučukalić-Selimović E., Durić O., Selak I., Džubur-Aganović M., Bešlić N., Begović-Hadžimuratović S., Begić A., Milardović R., Dražeta Z., Kapidžić A., Jurić N., Skopljak A.: Evaluation of histopathological diagnosis of thyroid in the last decade, 5. Internacionalni kongres Hrvatskog udruženja Nuklearne medicine, Opatija; Book of Abstracts; 2005:55.
 18. Krstulja M., Jurić N.: Nucleolus as seen by nors in breast cytology, 11th International congress on diagnostic quantitative pathology, Siena, Italy, Book of Abstracts; 1997.
 19. Jurić N., Smajić E., Hasanbegović E., Mehadžić S.: Anaplastic large cell lymphoma in bone marrow in a 2 year old girl, 37th European Congress of Cytology, BAC Journal of British Association for Cytopathology, Dubrovnik-Cavtat; Book of Abstracts; 2012.
 20. Šehović S., Begić A., Juric N., Celam M.: Comparison between ultrasound, scintigraphy and cytological puncture in diagnostics of thyroid gland nodules, Med. Arh. 2013 Jun;67(3): 198-201.
 21. Jurić N.: Značaj citološke punkcije u dijagnostici tumora štitnjače, Međunarodni znanstveni simpozij - Tumori štitnjače u kliničkoj praksi, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Knjiga apstrakta; 2014:19.
 22. Jurić N., Delić T., Smajić E., Baličevac S., Bilalović S.: Udruženost HPV infekcije i skvamozne intraepitelne lezije, 6. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije, Hrvatsko društvo za kliničku citologiju, Knjiga apstrakta: 2014:54.
 23. Jurić N.: Uloga citologije u dijagnostici malignih oboljenja, XV. Internacionalna ljetna pedijatrijska škola, Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo; 2015:14.
 24. Jurić N.: Faktori koji utiču na razvoj cervikalne intraepitelne lezije i raka vrata maternice, VALETUDO, Magazin za stručnu medicinsku javnost, 2014:62.
 25. Begić A, Šehović Hadžović S., Jurić N.: The role of scintigraphy of thyroid gland, level of thyreoglobulin and fine needle aspiration biopsy in diagnostic of thyroid gland.Medicinski žurnal 2012.18(3):153-158.